Official Nebraska Government Website

About Us

About Us

 

Pictured: Sec. Gale; Rachel Zeng, Executive Associate Director, Confucius Institute; Pingan Huang, Associate Director, Confucius Institute; Dana Wang, Program Assistant, Confucius Institute & visiting teachers (Guihua Zhan, Lianmei Hu, Lihua Xu, Zhuanyun Yin, Yanping Shen)

Back - Next

Pictured: Sec. Gale; Rachel Zeng, Executive Associate Director, Confucius Institute; Pingan Huang, Associate Director, Confucius Institute; Dana Wang, Program Assistant, Confucius Institute & visiting teachers (Guihua Zhan, Lianmei Hu, Lihua Xu, Zhuanyun Yin, Yanping Shen)